INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, niniejszym informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Śląska Izba Budownictwa, 40-074 Katowice, ul. Szeligiewicza 20 lok. I. Dane kontaktowe: +48 32 258 90 00, izbabud@izbabud.pl

2) W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej, z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”.

3) Źródło danych: od osoby, której dane dotyczą.

4) Cel przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu organizacji wydarzeń tj. szkoleń, seminariów, gali, targów itp. Dane będą zamieszczane na stronie internetowej Śląskiej Izby Budownictwa, w mediach społecznościowych oraz w wydawanym przez ŚIB czasopiśmie Forum Budownictwa Śląskiego.

5) Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 RODO.

6) Kategorie danych: imię, nazwisko, wizerunek.

7) Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8) Okres przechowywania danych: Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania – organizacji oraz relacji z przebiegu wydarzeń.

9) Twoje prawa: zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w zakresie dopuszczalnym przepisami RODO);

10) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Informujemy, że w nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

11) Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych/udostępnienia wizerunku (zdjęcia) jest brak możliwości uczestniczenia w organizowanych wydarzeniach.

13) Udział w wydarzeniach organizowanych przez Śląską Izbę Budownictwa jest jednoznaczny
z akceptacją niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.