Śląska Izba Budownictwa to:

  • organizacja samorządu gospodarczego,
  • 25-letnia działalność,
  • organizacja zrzeszająca podmioty gospodarcze we wszystkich dziedzinach  inwestycji i budownictwa, sektora spółdzielczości mieszkaniowej, zarządzania nieruchomościami oraz gospodarki komunalnej,
  • wydająca elektroniczne czasopismo ,,Forum Budownictwa Śląskiego’’.

25-letnia działalność Izby jest ukierunkowana na współpracę kooperacyjną firm członkowskich, ich publiczną promocje, świadczenie im  pomocy doradczej i szkoleniowej wraz z reprezentowaniem i ochroną ich interesów wobec organów władzy państwowej i samorządowej  oraz innych uczestników obrotu gospodarczego.

Jesteśmy organizacją samorządu gospodarczego, która powstała w grudniu 1997 r. z nazwą Izba Budownictwa z siedzibą w Katowicach, zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Rzeczpospolitej Polski, we wszystkich dziedzinach inwestycji i budownictwa, sektora spółdzielczości mieszkaniowej, zarządzania nieruchomościami oraz gospodarki komunalnej.

Członkami Izby są także Politechnika Śląska i Politechnika Częstochowska oraz największe średnie szkoły budowlane z terenu województwa śląskiego.

Izba posiada osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. nr 35, poz. 195 z późn. zm.) i własnego statutu. W maju 2009 roku Walne Zgromadzenie Członków Izby dokonało zmiany nazwy na obecną: Śląska Izba Budownictwa. Aby zostać członkiem Izby należy wypełnić deklarację członkowską i ankietę. Wysokość składki zależy od ilości zatrudnionych pracowników, ustala ją Rada Izby.

Członkowie Izby maja możliwość bezpośredniego uczestniczenia w procesie opiniowania i tworzenia projektów legislacyjnych dotyczących całego sektora budownictwa, zgłaszanie swych postulatów i wniosków, promowania swojej działalności. Są zobowiązani do uczestniczenia w pracach Izby oraz przestrzegania zasad etycznych w prowadzeniu biznesu.

Cele i zadania statutowe Izby realizowane są miedzy innymi poprzez organizowanie następujących przedsięwzięć merytorycznych i integracyjnych:

  • Konferencji: – Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, które odbywają się corocznie w Sali Sejmu Śląskiego, będące debatą o najważniejszych rozwiązaniach systemowych sektora budownictwa, a zwłaszcza prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych., Wnioski i postulaty konferencji są przekazywane do właściwych komisji Sejmu i resortów Rządu,
  • Seminariów Budowlanych, które mają miejsce corocznie w Ustroniu, poświęcone najważniejszym problemom funkcjonowania i rozwoju firm członkowskich. Stałymi ich uczestnikami są instytucje państwowego nadzoru: Śląski Okręgowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Okręgowa Inspekcja Pracy, Śląski Urząd Skarbowy.
  • Obchodów Śląskiego Dnia Budowlanych, we wrześniu każdego roku w trakcie których promujemy osiągnięcia firm członkowskich oraz honorujemy ich pracowników odznaczeniami państwami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, odznakami honorowymi Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sejmiku Województwa Śląskiego,
  • Konkursu „Śląskie Budowanie”, którego Laureaci wyróżniani są Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa nadawaną podmiotom gospodarczym, oraz Nagrodą z Tytułem „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” nadawaną dla osób indywidualnych, kadr kierowniczych przedsiębiorstw.
  • Gali Budownictwa, które odbywają się corocznie, tradycyjnie w miesiącu listopadzie, będących spotkaniem integracyjnym krajowych i regionalnych organizacji pozarządowych budownictwa, z udziałem parlamentarzystów, członków Rządu, państwowych i samorządowych władz województwa oraz miast i powiatów regionu. W trakcie Gali promowani są Laureaci Konkursu „Śląskie Budowanie”.
  • Klubowe Spotkania Firm Członkowskich, będące stałą formą ich wzajemnej współpracy biznesowej i kooperacyjnej. Uczestnikami tych spotkań są także wybitne postacie gospodarki, kultury i nauki kraju i regionu.

Stałą formą działalności Izby jest także organizowanie seminariów, warsztatów i kursów szkoleniowych, bezpośrednio przez Izbę lub Partnerów Izby, Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Odział Katowicki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, oddział śląski Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Wydajemy jako Izba ukazujące się co kwartał czasopismo ,,Forum Budownictwa Śląskiego’’, na łamach którego zamieszczane są publikacje o działalności firm członkowskich oraz artykuły autorskie kadry zarządzającej zgrupowanych jednostek. Publikujemy wywiady i rozmowy z głównymi postaciami życia politycznego i gospodarczego, a także oceny i analizy aktualnej sytuacji na rynku inwestycji i budownictwa.

Prowadzimy portal internetowy Izby pod adresem www.izbabud.pl, z prezentacją katalogu firm członkowskich, bieżących informacji o działalności Izby, planowanych inicjatywach i zamierzeniach łącznie z możliwością indywidualnego promowania i reklamowania wizerunku przedsiębiorstw, ich oferty rynkowej i kooperacyjnej.

Proponujemy i zachęcamy do szerszego zapoznania się z działalnością naszego samorządu gospodarczego, która prezentowana jest także na łamach czasopisma Izby – ,,Forum Budownictwa Śląskiego’’ zamieszczonych na stronie internetowej Izby.