PEŁNA TREŚĆ STATUTU (do pobrania)

 

TEKST JEDNOLITY STATUTU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
1. Śląska Izba Budownictwa w Katowicach zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą na zasadach dobrowolności podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem; w szczególności projektowaniem, usługami budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, spółdzielnie mieszkaniowe, zawodowych inwestorów oraz jednostki prowadzące działalność finansową, wydawniczą edukacyjno-szkoleniową, promocyjną i marketingową.
2. Izba zrzesza podmioty gospodarcze prowadzące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą

Art. 2
Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. nr 35, poz. 195 z późn. zm.), obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

Art. 3
Siedzibą Izby jest m. Katowice, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska. Izba może prowadzić działalność poza granicami Państwa Polskiego.

Art. 4
Izba używa pieczęci z napisem Śląska Izba Budownictwa.

Art. 5
Izba może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o celach zbieżnych z celami Izby.

 

II. PODSTAWOWE CELE ORAZ SPOSÓB I FORMY ICH REALIZACJI

Art. 6
Izba realizuje następujące cele:
1. reprezentacja i ochrona interesów członków Izby wobec organów władzy administracji rządowej i samorządowej oraz innych uczestników obrotu gospodarczego,
2. udzielanie wszechstronnej pomocy podmiotom zrzeszonym w Izbie w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych,
3. ochrona dobrych obyczajów kupieckich i zawodowych w budownictwie i przestrzegania prawa,
4. prowadzenie dla członków Izby działalności informacyjno-edytorskiej z zakresu budownictwa,
5. opracowywanie i zgłaszanie odpowiednim organom państwowym i samorządowym projektów aktów prawnych, a także uczestniczenie w procesie legislacyjnym poprzez delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenie odpowiednich organów do prac nad tworzeniem prawa i opiniowanie otrzymanych projektów aktów legislacyjnych,
6. zbieranie, upowszechnianie i przekazywanie zainteresowanym informacji o stanie rozwoju gospodarczego, a zwłaszcza budownictwa, w tym o funkcjonowaniu podmiotów prowadzących działalność w budownictwie,
7. tworzenie i współuczestniczenie w ruchach samorządowych środowisk reprezentujących interesy budownictwa,
8. promowanie członków Izby na krajowych i międzynarodowych targach budownictwa oraz środkach masowego przekazu,
9. inspirowanie i organizowanie współpracy międzynarodowej podmiotów związanych z budownictwem ze szczególnym uwzględnieniem rejonów przygranicznych,
10. udzielanie rekomendacji członkom Izby w oparciu o przeprowadzoną ocenę kwalifikacji oferentów, robót i usług,
11. współudział w kształceniu kadr dla potrzeb budownictwa i nieustanne podnoszenie ich kwalifikacji,
12. prowadzenie działalności kulturalnej, turystycznej, służącej integracji środowiska;
13. prowadzenie i wspieranie działalności oświatowo–szkoleniowej w zakresie tematyki prawnej, organizacyjnej i technicznej związanej z problematyką planowania przestrzennego i budownictwa.
14. wspieranie działalności placówek oświatowych kształcących kadry dla potrzeb budownictwa.
15. wspieranie społecznie użytecznej działalności instytucji charytatywnych, sportowych i kościelnych.

Art. 7
Izba realizuje swoje cele określane w statucie i uchwałach organów Izby przez:
1. pracę organów Izby i powołanych przez nie Komisji oraz Zespołów Problemowych, mających na celu opracowanie odpowiednich materiałów,
2. występowanie do organów państwowych i samorządowych w sprawach dotyczących członków Izby,
3. współpracę z organizacjami administracji rządowej i samorządowej, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami społeczno-gospodarczymi,
4. prowadzenie działalności edytorsko-wydawniczej i wydawanie biuletynów informacyjnych, stałych wydawnictw jednorazowych, materiałów naukowych i popularnonaukowych,
5. prowadzenie kursów i konferencji, udzielanie członkom Izby pomocy w organizacji działalności szkoleniowej, utrzymywanie kontaktów z uczelniami oraz szkołami technicznymi i zawodowymi,
5a. udzielanie pomocy placówkom oświatowym kształcącym kadry dla potrzeb budownictwa, w tym – udzielanie pomocy finansowej w zakupie sprzętu i wyposażenia oraz fundowanie stypendiów uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej,
6. delegowanie swoich przedstawicieli do prac w organach państwowych i samorządowych zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej i budownictwa,
7. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania spraw w drodze postępowania pojednawczego i polubownego,
8. ułatwianie i wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków, organizowanie i prowadzenie targów, wystaw, pokazów krajowych i zagranicznych, organizowanie udziału członków Izby w takich działaniach,
9. organizowanie i prowadzenie na rzecz członków doradztwa w zakresie ekonomii, prawa, organizacji, jak również nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,
10. prowadzenie klubu dla członków i pracowników członków Izby,
11. organizowanie wycieczek, rajdów, imprez kulturalnych, bali itp.
12. prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji zadań Izby,
wykonywanie zadań powierzonych Izbie odrębnymi przepisami;

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 8
1. Członkiem zwyczajnym Izby może zostać każdy podmiot prowadzący działalność opisaną w art.1, a także – jako członek zbiorowy – związek lub organizacja takich podmiotów, które zobowiązują się do przestrzegania statutu Izby, postanowień jej władz, jak również do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zgodny
z zasadami etyki zawodowej obowiązującymi w budownictwie i dziedzinach z nim związanych
2. Przyjęcie w poczet zwyczajnych członków następuje na podstawie uchwały Prezydium Rady Izby, po złożeniu przez kandydata deklaracji określającej rodzaj wykonywanej działalności i zobowiązaniu się do przestrzegania obowiązków określonych w ust. 1, uiszczeniu wpisowego, a także zobowiązaniu się do regularnego płacenia składek członkowskich.
3. W przypadku odmowy przyjęcia na zwyczajnego członka Izby zainteresowany może się odwołać do Rady Izby, w terminie 21 dni od otrzymania decyzji.
4. Prezydium Rady Izby zobowiązane jest przedstawić nowo przyjętych członków na najbliższym posiedzeniu Rady Izby.
5. Członkowie założyciele Izby stają się jej członkami z chwilą zarejestrowania Izby.
6.
a) Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, a także instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna mająca szczególne zasługi dla rozwoju Izby
i utożsamiająca się z jej statutem oraz kierunkami działania.
b) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawie członkostwa honorowego z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Izby.
c) Członek honorowy nie ma obowiązku uiszczania składki członkowskiej.
d) Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach statutowych organów Izby a także w seminariach, szkoleniach, uroczystościach, spotkaniach
i wszelkich innych imprezach organizowanych przez Izbę
e) Członek honorowy ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Izby, uczestniczyć w realizacji statutowych celów i zadań Izby oraz dbać o dobre imię Izby poprzez swoją postawę i działanie.

Art. 9
Członkowie Izby mają prawo do:
1. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,
2. korzystania z doświadczeń i pomocy Izby na zasadach określonych statutem i regulaminami wydanymi na jego podstawie,
3. czynnego oraz biernego prawa wyborczego do organów Izby,
4. uczestniczenia w posiedzeniach Rady Izby i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym,
5. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Izby,
6. powoływania się na członkostwo w Izbie w korespondencji, reklamie i innych materiałach i oświadczeniach,
7. otrzymywania wszelkich materiałów Izby oraz publikowania swoich tekstów w tych materiałach;

Art. 10
Członkostwo w Izbie nie wyklucza członkostwa w innych organizacjach i stowarzyszeniach, w tym innych izbach gospodarczych, o ile ich założenia i działalność nie stoją w sprzeczności z założeniami działalnością Izby.

Art. 11
Członkowie Izby mają następujące obowiązki:
1. uczestniczenia w realizacji statutowych celów i zadań Izby,
2. przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i wybieralnych organów Izby,
3. przestrzegania etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich,
4. działaniem i postawą dbania o dobre imię Izby,
5. wpłacania wpisowego oraz regularnego opłacania składek członkowskich,
6. zawiadamiania o każdej zmianie statusu prawnego , siedziby, adresu, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza oraz osobach uprawnionych do reprezentacji,
7. udzielania na żądanie organów Izby wszelkich informacji dotyczących działalności gospodarczej w granicach niezbędnych do realizacji jej celów;

Art. 12
Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:
1. wypowiedzenia przez podmiot gospodarczy na piśmie członkostwa na koniec kwartału, po uprzednim co najmniej trzymiesięcznym wypowiedzeniu członkostwa
2. skreślenia z listy członków uchwałą Prezydium Rady Izby z powodu:
a) zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej lub zmiany profilu działalności w taki sposób, że prowadzona przez podmiot podstawowa działalność nie mieści się w zakresie opisanym w art. 1,
b) nieprzestrzegania postanowień statutu,
c) niepłacenia składek członkowskich przez 6 miesięcy,
d) prowadzenia działalności sprzecznie z zasadami etyki i dobrymi obyczajami kupieckimi

Art. 13
Uchwały w sprawach wymienionych w art. 12 podejmuje Prezydium Rady Izby przesyłając niezwłocznie swoją uchwałę wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu członkowi listem poleconym

Art. 14
Od uchwały Prezydium Rady Izby w sprawach wymienionych w art. 12 członkowi służy prawo odwołania do Rady Izby, która może przywrócić członkostwo. Odwołanie składa się na piśmie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania uchwały Prezydium Rady. Wraz z odwołaniem Prezydium Rady przedkłada Radzie Izby opinię na temat odwołania przygotowaną przez Komisję Rewizyjną.

Art. 15
Obowiązek uiszczania składki członkowskiej ustaje z chwilą upływu okresu wypowiedzenia lub z dniem wydania uchwały Prezydium Rady Izby o skreśleniu z listy członków Izby, od której nie wniesiono odwołania, a w przypadku wniesienia odwołania od uchwały Rady.

Art. 15 a
1. Prezydent Izby, na pisemny wniosek zwyczajnego członka Izby, może zawiesić go w prawach członka na okres nie dłuższy niż 2 lata.
2. Zawieszenie może nastąpić tylko z ważnych, uzasadnionych i pisemnie udokumentowanych przyczyn istniejących po stronie członka Izby.
3. W przypadku zawieszenia, członek Izby nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich.
4. Zawieszony członek Izby nie korzysta z praw wymienionych w art.9 z wyjątkiem prawa do biernego (bez prawa głosu) uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia Izby.
5. Po upływie dwuletniego okresu zawieszenia, członkowi Izby – z mocy prawa, – przywrócony zostaje status członka zwyczajnego, chyba że wcześniej złoży on wniosek o skreślenie go z listy członków.

Art. 16
1. Członek Izby będący osobą fizyczną, wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście, a w przypadku wielości właścicieli, jeden z nich upoważniony na piśmie przez pozostałych.
2. Członka będącego osobą prawną reprezentuje w Izbie osoba fizyczna, upoważniona do reprezentowania osoby prawnej.

Art.16 a
1. Osobom fizycznym, osobom prawnym oraz instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym, utożsamiającym się celami i kierunkami działania Izby może być, na ich wniosek, przyznany status „członka współdziałającego.
2. Członkostwo osoby współdziałającej powstaje na podstawie uchwały Prezydium, które może także podjąć uchwałę o wykluczeniu członka współdziałającego w przypadku działania na szkodę Izby.
3. Członkowie współdziałający mogą uczestniczyć na zaproszenie Prezydenta, w pracach organów oraz zespołów roboczych Izby, z głosem doradczym.
4. Członek współdziałający nie ma obowiązku uiszczania składek członkowskich.

IV. ORGANY IZBY

Art. 17
1. Organami Izby są:
• Walne Zgromadzenie
• Rada Izby
• Prezydium Rady Izby
• Komisja Rewizyjna

2. W skład organów Izby mogą wchodzić osoby fizyczne – członkowie Izby, bądź osoby fizyczne reprezentujące członków Izby będących osobami prawnymi, oraz inne osoby fizyczne wybrane przez Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

Art. 18
Walne Zgromadzenie, które tworzą członkowie Izby, jest najwyższym organem Izby.

Art. 19
1. W Walnym Zgromadzeniu członkowie uczestniczą osobiście lub poprzez przedstawicieli zgodnie z zasadami kierującymi ich funkcjonowaniem. Mogą też uczestniczyć w zgromadzeniu przez pełnomocników.
2. Walne Zgromadzenie Izby zwołuje się poprzez zawiadomienia listami poleconymi lub pocztą elektroniczną. Dowodem doręczenia jest potwierdzenie odbioru poczty elektronicznej.

Art. 20
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalenie statutu Izby oraz jego zmian,
b) podejmowanie uchwał w sprawach kierunków rozwoju Izby oraz ocena ich realizacji,
c) powoływanie i odwoływanie Prezydenta Izby,
d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej,
e) udzielanie absolutorium organom Izby oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z ich działalności,
f) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego oraz wysokości składki członkowskiej i zasad jej opłacania,
g) podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze statutu;
2. W okresie między Walnym Zgromadzeniem uprawnienia określone w ust. 1 pkt f) wykonuje Rada Izby.

Art. 21
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest co dwa lata przez Radę, która zawiadamia członków Izby o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na miesiąc przed jego odbyciem.
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia, Sekretarza oraz Komisje: Wyborczą i Uchwał.

Art. 22
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Izby, Komisji Rewizyjnej lub z własnej inicjatywy Rada Izby zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Winno się ono odbyć w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.

Art. 23
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Izby, a w II terminie bez względu na liczbę członków.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w głosowaniu jawnym, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia lub Statut Izby nie stanowią inaczej.

RADA IZBY

Art. 24
1. Rada Izby jest najwyższym organem Izby pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami
2. Rada Izby składa się z nie mniej niż 11 członków i nie więcej niż 21 i jest powoływana przez Walne Zgromadzenie Izby.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata.
4. W razie konieczności uzupełnienia składu Rady w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Rada może dokooptować na zwolnione miejsca innych członków w liczbie nie większej niż 1/3 maksymalnego składu Rady.
5. Radą kieruje Prezydent Izby wybierany przez Walne Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu.
6. Rada uchwala swój regulamin, który może przewidywać tworzenie przez Radę komisji stałych i doraźnych, składających się z członków Rady oraz osób trzecich.
7. Rada może tworzyć Rady Programowe i Konsultacyjne: Członków Rad Programowych i Konsultacyjnych wybiera Rada na wniosek Prezydenta Izby spośród członków Rady bądź osób trzecich.
8. Członkami Rady Izby nie mogą być osoby reprezentujące byłych członków Izby, których członkostwa ustało stosownie do art.12 statutu. Nie dotyczy to osób wybranych do składu Rady przez Walne Zgromadzenie, na podstawie 17 ust.2 statutu

Art. 25
Do kompetencji Rady należy:
1. przygotowywanie uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie kierunków działania Izby,
2. uchwalanie programów działania Izby oraz preliminarza finansowego,
3. przygotowywanie projektów budżetu Izby,
4. rozpatrywanie odwołań w sprawie członkostwa Izby,
5. określanie zasad gospodarowania majątkiem Izby oraz uchwalanie regulaminów tworzenia i wykorzystania funduszów celowych i odpisów na te fundusze,
6. uchwalanie regulaminu pracy Rady i Prezydium Rady,
7. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, likwidacji oraz ustalania zasad działania oddziałów lub delegatur terenowych, komisji problemowych, klubów, zespołów ekspertów i doradców, rad programowych i konsultacyjnych,
8. rozpatrywanie skarg i wniosków dot. działalności Biura Izby,
9. podejmowaniu uchwał w sprawie podjęcia prowadzenia oraz zaprzestanie działalności gospodarczej,
10. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Rady,
11. wyrażanie w imieniu Izby opinii we wszelkich sprawach związanych z podstawowymi celami działalności izby, inicjatywami ustawodawczymi, opiniami w sprawach działalności gospodarczej,
11a. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia przy Izbie sądu arbitrażowego
i organu mediacyjnego
12. podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Komisji Rewizyjnej;

Art. 26
1. Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Prezydent Izby lub zastępujący go Wiceprezesi:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 członków Rady;
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezydenta Izby lub zastępującego go Wiceprezydenta.
4. Na posiedzenia Rady są zapraszani: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Dyrektor Biura.
5. Prezydent Izby może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady przedstawicieli rad programowych, komisji, klubów członkowskich, instytucji i organizacji, ekspertów oraz inne osoby, jeśli jest to celowe ze względu na przedmiot obrad.

PREZYDIUM RADY

Art. 27
1. Rada Izby wybiera ze swego grona Prezydium Rady w składzie nie mniej 5 i nie więcej niż 9 osób. Kadencja Prezydium Rady trwa 4 lata.
2. W skład Prezydium wchodzą Prezydent Izby, Wiceprezydenci – w liczbie określonej przez Radę oraz członkowie.
3. Prezydium Izby powołuje Biuro Izby będące aparatem wykonawczym.
4. Prezydent Izby po zasięgnięciu opinii Prezydium Rady angażuje i zwalnia Dyrektora Biura i jego zastępców oraz Głównego Księgowego i ustala ich wynagrodzenie.

Art. 28
1. Izbą kieruje i reprezentuje na zewnątrz Prezydium Rady Izby.
2. Prezydent Izby kieruje i reprezentuje Izbę samodzielnie w zakresie przysługujących mu uprawnień przewidzianych w statucie i regulaminie działania Izby w stosunkach zewnętrznych. Tryb zaciągania zobowiązań majątkowych i osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych reguluje art. 36.
3. Prezydent Izby
a) dokonuje podziału zadań między Wiceprezydentami oraz ustala zakres ich odpowiedzialności za sprawy Izby,
b) wyznacza Pierwszego Wiceprezydenta, który zastępuje go w czasie długotrwałej nieobecności.
4. Prezydentowi Izby przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu
w związku z pełnioną funkcją. Wysokość ryczałtu ustala Rada.

Art. 28a
1. Osobie, która pełniąc funkcję Prezydenta Izby w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju Izby – Walne Zgromadzenie może nadać tytuł Honorowego Prezydenta Izby. Tytuł ten nadawany jest dożywotnio.
2. Honorowemu Prezydentowi Izby przysługuje prawo udziału w pracach wszystkich organów Izby, prawo wypowiadania się w sprawach istotnych dla Izby, prawo reprezentowania Izby na prośbę Prezydenta Izby oraz prawo udziału we wszystkich uroczystościach i spotkaniach Izby.
3. W uzasadnionych przypadkach Honorowemu Prezydentowi Izby, uchwałą Rady może być przyznany miesięczny ryczałt finansowy na pokrycie wydatków ponoszonych
w związku z reprezentacją Izby i prowadzeniem jej spraw.

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 29
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy prowadzenie kontroli finansów Izby oraz majątku i sposobu zarządzania nim a w szczególności:
a) kontrola przestrzegania przez Izbę prawa, przepisów statutu i regulaminów wewnętrznych
b) dokonywania co najmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Izby,
c) przedstawianie Radzie Izby i Dyrektorowi Biura uwag i wniosków dot. działalności Izby,
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności i wyników kontroli oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Rady,
2. Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców w sprawach wymagających specjalnych kwalifikacji.

Art. 30
1. Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 członków , wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu przewodniczącego, który kieruje komisją,
3. W razie konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w okresie między Walnymi Zgromadzeniami, może ona dokooptować na zwolnione miejsce nowych członków w liczbie nie większej niż 1/3 maksymalnego składu Komisji Rewizyjnej.

Art. 31.
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy do roku i są zwoływane przez przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez zastępującego go członka komisji, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka komisji.
Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnianie jej składu określa uchwalony przez nią regulamin, zatwierdzony przez Radę Izby.

V. BIURO IZBY

Art. 32
1. Biuro Izby jest aparatem wykonawczym Rady Izby.
2. Dyrektor Biura, jego zastępcy, Główny Księgowy oraz pozostali pracownicy są pracownikami etatowymi Izby.
3. Umowę o pracę z Dyrektorem Biura, jego zastępcami oraz Głównym Księgowym zawiera w imieniu Rady Prezydent Izby.
4. Dyrektor Biura jest Kierownikiem Izby jako zakładu pracy w zrozumieniu prawa.
5. Biuro Izby realizuje zadania Izby, wykonując uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady Izby.

Art. 33
1. Dyrektor Biura w szczególności:
a) składa Radzie Izby sprawozdania z działalności Biura,
b) opracowuje i przedkłada Radzie projekt planu pracy , budżetu, planów finansowych oraz źródeł ich pokrycia,
c) zarządza majątkiem i funduszami Izby,
d) organizuje i nadzoruje pracę jednostek terenowych, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Izby;
2. Regulamin organizacyjny Biura Izby zatwierdza Rada.

Art.33a
1. Rada Izby może postanowić, iż nadzór nad pracą Biura Izby sprawować będzie powołany w tym celu Dyrektor Generalny.
2. Umowę o pracę z Dyrektorem Generalnym z zastrzeżeniem ust.3, zawiera i rozwiązuje Prezydent Izby, po zasięgnięciu opinii Prezydium Rady.
3. Na podstawie uchwały Rady Izby – funkcja Dyrektora Generalnego może być łączona z funkcją Prezydenta Izby . W takim przypadku Rada ustala wysokość wynagrodzenia Dyrektora Generalnego a umowę o pracę z Dyrektorem podpisuje wyznaczony przez Radę członek Prezydium.”

VI. MAJĄTEK IZBY

Art. 34
1. Na majątek składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne i prawa majątkowe.
2. Majątek Izby pochodzi z:
a) wpłat członków założycieli,
b) wpisowego składek członkowskich,
c) darowizn, dotacji, spadków, zapisów,
d) wpływów i składek na fundusz celowe,
e) wpływów za korzystanie z odpłatnych świadczeń Izby,
f) dochodów z działalności gospodarczej i praw majątkowych,
3. W ramach posiadanego majątku Izba może tworzyć fundusze celowe przeznaczone na realizację zadań statutowych.

Art. 35
Koszty działalności organów statutowych ponosi Izba.

Art. 36
1. Do składania w imieniu Izby oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważnieni są: Prezydent Izby, Wiceprezydenci, członkowie Prezydium, Dyrektor Generalny, Dyrektor Biura i jego zastępcy oraz główny księgowy.
2. Dla skuteczności czynności prawnych wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch osób.

VII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Art. 37
1. Izba może prowadzić działalność gospodarczą której przedmiotem jest:
a) PKD 58.14.Z wydawanie czasopism i innych periodyków,
b) PKD 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza,
c) PKD 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania,
d) PKD 70.21.Z stosunki międzyludzkie( public relation ) i komunikacja,
e) PKD 71.11.Z działalność w zakresie architektury,
f) PKD 71.12.Z działalność w zakresie inżynierii związane z nią doradztwo techniczne,
g) PKD 73.11.Z działalność agencji reklamowych,
h) PKD 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów,
i) PKD 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2. Izba może nabywać udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego.
3. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Izby i nie może być przeznaczany do podziału między jej członków”.

Art. 38
1. O formie prowadzenia działalności gospodarczej decyduje Rada Izby.
2. Prawa z posiadanych przez Izbę akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego
wykonuje Dyrektor Biura.

VIII. ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA IZBY

Art. 39
Zmiana Statutu Izby następuje poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Izby a w drugim terminie większością głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Art. 40
Likwidacja Izby następuje poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia podjętą w warunkach identycznych jak w art. 39.

Art. 41
W przypadku likwidacji Izby ostatnie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Izby.

IX. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Art. 42
Izba może zawierać z różnymi podmiotami umowy o współpracy generalnej lub w określonej dziedzinie w zakresie swoich celów.

Art. 43
Przy Izbie może funkcjonować stały Sąd Polubowny, którego regulamin ustalony będzie przez Radę Izby.

X. PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 44
Izba ulega rozwiązaniu w razie osiągnięcia celów dla których została utworzona lub w razie wyczerpania się środków finansowych na realizację zadań statutowych oraz spłatę jej zobowiązań.

Art. 45
Powyższy tekst został uchwalony przez pierwsze Walne Zgromadzenie członków założycieli Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach w dniu 15 grudnia 1997, z późniejszymi zmianami z dnia 20 stycznia 2000 r., z dnia 27 września 2004 r., z dnia 17.02.2006 r., 7 maja 2008r., z dnia 17 marca 2014r., z dnia 26 kwietnia 2016r., z dnia 26 marca 2018r.