W dniu 11.11.2018 zmarł
Honorowy Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusz Wnuk.

 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczął
w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i szklarskiego. Następnie pełnił następujące funkcje:

  • W latach 1971-1979 – Wiceprezydenta Sosnowca, Dyrektora Okręgowej Dyrekcji Rozbudowy Miast w Sosnowcu, Prezydenta Sosnowca.

Prowadził planowanie i finasowanie oraz koordynację kompleksowej przebudowy urbanistycznej, komunikacyjnej i komunalnej miast Zagłębia Dąbrowskiego oraz kolejnych inwestycji towarzyszących budowie Huty „Katowice”.

  • W latach 1979-1990 – Wicewojewody Katowickiego, Pierwszego Zastępcy Wojewody Katowickiego, a od 1985 roku Wojewody Katowickiego.

Był współtwórcą i koordynatorem programu rozwoju województwa katowickiego, który obejmował opracowanie „Planu Regionalnego”, „Zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej”, „Wieloletniego programu ochrony i kształtowania środowiska” na lata 1986-1990 i 1991-1995. Na podstawie tych planów rozpoczęto budowę zbiornika wodnego „Świnna-Poręba”, wodociągu grupowego „Dziećkowice”, Drogowej Trasy Średnicowej Katowice – Gliwice, Kolejowego Ruchu Regionalnego Gliwice – Zawiercie, oczyszczalni ścieków np. „Centrum” w Katowicach, „Radocha” w Sosnowcu, „Klimzowiec” w Chorzowie, źródeł ciepła np. EC „Łagisza”, EC Jaworzno, jako inwestycji objętych uchwałą Rady Ministrów.

  • W latach 1990-2007 – Dyrektora Oddziału Invest-Bank S.A. w Katowicach, Prezesa Zarządu Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. w Katowicach, Dyrektora Regionalnego Oddziału PKO BP w Katowicach.

Od 2001 do 2005 roku sprawował mandat Senatora V kadencji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Był członkiem Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Był inicjatorem utworzenia Rady Parlamentarno-Samorządowej Zagłębia i Jaworzna, a także Funduszu Poręczeń Kredytowych z udziałem 7 samorządów terytorialnych i GBG Bank S.A.
w Katowicach. Był założycielem Fundacji – „Otwarty Zagłębiowski Fundusz Stypendialny”, która w latach 2003-2007 zorganizowała 6 edycji programu stypendialnego dla 130 studentów, gromadząc na ten cel ponad 200 tys. zł.

Członek-założyciel Śląskiej Izby Budownictwa. W latach 2007 – 2017 pełnił funkcję Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach, od 2008 roku również Przewodniczącego Forum Budownictwa Śląskiego. W 2018 roku został mu nadany tytuł Honorowego Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa.

Współzałożyciel utworzonej w 1990 roku Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie, a obecnie Przewodniczący jej Rady Fundatorów.

Przez wiele lat kierował Śląskim Okręgowym Związkiem Koszykówki i należał do Rady Gospodarczej Teatru Śląskiego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” i Odznaką „Zasłużony dla Miasta Sosnowca”, Laureat Platynowego i Złotego Laura „Umiejętności i Kompetencji”, Nagrody „Oskar Serca” Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religii.