28 września 2011 roku odbyło się “III Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”, połączone z obchodami Śląskiego Dnia Budowlanych w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Jest to jedno z najważniejszych spotkań merytorycznych sektora szeroko pojętej branży budowlanej w regionie, to także najważniejsze wspólne przedsięwzięcie Forum Budownictwa Śląskiego. Wiodącym tematem było„Zwiększenie wykorzystania atrakcyjności inwestycyjnej regionu śląskiego poprzez ograniczanie barier i utrudnień w prowadzeniu działalności inwestycyjnej, budowlanej i zarządzania nieruchomościami”.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. h.c. Andrzej S. Barczak – Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Katowicach, który wprowadzi uczestników w problematykę „Znaczenia inwestycji i ich efektywnej realizacji dla wzrostu gospodarczego kraju”.
Tematem przewodnim Sesji I będą „Bariery procesów inwestycyjno-budowlanych na podstawie praktyki stosowania ustawy „Prawo budowlane” oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.
Sesja II wprowadzi uczestników skomplikowane i nierzadko zawiłe struktury „Praktyki stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.
Ostatnia sesja poświęcona będzie „Ocenie systemu kształcenia kadr dla budownictwa na poziomie średnim i wyższym.
Organizatorem III Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości jest Śląska Izba Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Współorganizatorami konferencji są Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Izba Projektowania Budowlanego.
Honorowy Patronat nad konferencją objął Minister Infrastruktury, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Rektor Politechniki Śląskiej, Rektora Politechniki Częstochowskiej.

Pełna relacja z konferencji dostępna jest w specjalnym wydaniu czasopisma – Forum Budownictwa Śląskiego.