pyt. W warunkach konkursu przedstawione zostały założenia dotyczące wysokości obiektów jako 6 kondygnacyjnych i ilości mieszkań 100 -120 mieszkań. Czy można zaprojektować obiekty o wysokości 5 kondygnacji zachowując wymaganą ilość mieszkań?
odp. Musi zostać zachowana wymagana regulaminem ilość kondygnacji (6 kondygnacji).

pyt. W regulaminie konkursu przedstawiony został maksymalny planowany koszt realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, który nie może przekroczyć kwoty: 14 000 000 zł. Czy wiążąca jest maksymalna kwota?
odp. Ze względu na zmieniające się warunki rynkowe, tj. koszty pracy i materiałów, maksymalny planowany koszt realizacji inwestycji może wzrosnąć do maksymalnie 10%.

pyt. Czy nowy plan miejscowy dotyczący terenu objętego opracowaniem jest uchwalony ?
odp: Miejscowy przestrzenny plan zagospodarowania jest w aktualizacji zgodnie z założeniami regulaminu.

pyt. Czy wszystkie budynki istniejące na terenie objętym opracowaniem przeznaczone są do rozbiórki? 
odp: Tak, budynki przeznaczono do wyburzenia.

REFERENCJE

pyt. Czy referencje mają dotyczyć obiektów zrealizowanych, czy wyłącznie obiektów na które wykonano dokumentację ?
odp: Referencje mogą dotyczyć projektów, na które uzyskano pozwolenie na budowę.

pyt. Czy organizator może wydłużyć okres referencji?
odp: Nie.

ZAKRES PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

pyt. Czy organizator konkursu dysponuje zapewnieniami dostawy/odbioru mediów oraz warunkami technicznymi wykonania przyłączy ?
odp: Nie na etapie koncepcji.

pyt. Jak w sytuacji braku warunków technicznych wykonania przyłączy ma wyglądać pokazanie koncepcji uzbrojenia terenu i wskazanie kierunków, z których media będą dostarczane ?
odp: W koncepcji mogą pojawić się proponowane uzbrojenia terenu.

ELEMENTY KONCEPCJI

pyt. Czy wykonanie następujących dokumentów: „Badania geotechniczno – inżynierskie, Inwentaryzacja zieleni z zakresem wycinek, Zlecenie i opracowanie mapy do celów projektowych ” jest na etapie koncepcji konkursowej konieczne?
odp: Badania geotechniczno-inżynierskie konieczne będą na etapie projektowania, nie koncepcji.

pyt. Jak będzie traktowany uczestnik konkursu, który mapy do celów projektowych nie dostarczy w wyznaczonym terminie (29.12.2017 r.)?
odp: Dla opracowania koncepcji dopuszczalne jest wykorzystanie mapy zasadniczej. Brak mapy do projektowania nie będzie wadą koncepcji.

PROJEKTOWANA ZABUDOWA

pyt. Czy przedmiotem konkursu jest projekt trzech budynków mieszkalnych i jednego z usługami w przyziemiu czy czterech wyłącznie mieszkalnych?
odp: Przedmiotem konkursu są 4 budynki mieszkalne, propozycje usług i ich usytuowanie pozostawia się projektantom.

pyt. Czy dopuszcza się lokalizację garaży w piwnicach budynków, czy mają być wyłącznie dostępne z poziomu terenu?
odp: Dopuszcza się lokalizację garaży w piwnicach.